Nødværge §13

Du har ret til at forsvare dig ! Alle danske borgere har ret til at forsvare sig imod uretmæssige angreb. Retten til lovligt nødværge er at finde i straffelovens §13

Uddrag af straffeloven LBK nr 960 af 21/09/2004
§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

Kilde: Retsinfo.dk

Hvis man bliver truet eller man på anden måde mener der er tale om et overhængende angreb har man ifølge §13, stk. 1 ret til at udøve nødværge. Det er en betingelse at du i dit selvforsvar tager hensyn til angrebets farlighed, og ikke går hårdere frem end nødvendigt ellers er det dig der udøver vold. Samme paragraf giver ret til at udøve nødværge for andre borgere eller forhindre tyveri eller hærværk. Hvis du er gået for hårdt frem i dit selvforsvar og har skadet overfaldsmanden er du alligevel straffri hvis det kan begrundes med den opståede skræk eller ophidselse ved overfaldet (ifølge §13, stk. 2). Hvis du træffer nogen der er i færd med at begå en forbrydelse, f.eks. et indbrud, har du ifølge §13, stk. 3 ret til at anholde den pågældende og pligt til at aflevere ham til politiet. Det er denne ret som private vagtfolk benytter sig af når de anholder en butikstyv. Du har som borger de samme rettigheder. Det vil i øvrigt være en meget god ide med vidner hvis du på noget tidspunkt skal overbevise en dommer om at du har retten på din side. Typisk vil overfaldsmanden hævde at det var dig der overfaldt ham og måske endda melde dig til politiet for overfald! I så fald er det en fordel at være den første til at anmelde sagen til politiet. Har dit nødværge skadet overfaldsmanden har du pligt til at hjælpe ham ifølge §250 og §253. Og det er i det hele taget strafbart ikke at hjælpe til hvis nogen er i livsfare uanset årsag.

Uddrag af straffeloven LBK nr 960 af 21/09/2004
§ 250. Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under den pågældendes varetægt stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel indtil 8 år. § 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader 1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller 2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.

Kilde: Retsinfo.dk

Endelig er følgende paragraffer nyttige at kende:

Uddrag af straffeloven LBK nr 960 af 21/09/2004
§ 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. § 15. Handlinger foretagne af børn under 15 år straffes ikke.

Kilde: Retsinfo.dk