Nødværge §13

Du har ret til at forsvare dig ! Alle danske borgere har ret til at forsvare sig imod uretmæssige angreb. Retten til lovligt nødværge er at finde i straffelovens §13

Uddrag af straffeloven LBK nr 960 af 21/09/2004
§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

Kilde: Retsinfo.dk

Hvis man bliver truet eller man på anden måde mener der er tale om et overhængende angreb har man ifølge §13, stk. 1 ret til at udøve nødværge. Det er en betingelse at du i dit selvforsvar tager hensyn til angrebets farlighed, og ikke går hårdere frem end nødvendigt ellers er det dig der udøver vold. Samme paragraf giver ret til at udøve nødværge for andre borgere eller forhindre tyveri eller hærværk. Hvis du er gået for hårdt frem i dit selvforsvar og har skadet overfaldsmanden er du alligevel straffri hvis det kan begrundes med den opståede skræk eller ophidselse ved overfaldet (ifølge §13, stk. 2). Hvis du træffer nogen der er i færd med at begå en forbrydelse, f.eks. et indbrud, har du ifølge §13, stk. 3 ret til at anholde den pågældende og pligt til at aflevere ham til politiet. Det er denne ret som private vagtfolk benytter sig af når de anholder en butikstyv. Du har som borger de samme rettigheder. Det vil i øvrigt være en meget god ide med vidner hvis du på noget tidspunkt skal overbevise en dommer om at du har retten på din side. Typisk vil overfaldsmanden hævde at det var dig der overfaldt ham og måske endda melde dig til politiet for overfald! I så fald er det en fordel at være den første til at anmelde sagen til politiet. Har dit nødværge skadet overfaldsmanden har du pligt til at hjælpe ham ifølge §250 og §253. Og det er i det hele taget strafbart ikke at hjælpe til hvis nogen er i livsfare uanset årsag.

Uddrag af straffeloven LBK nr 960 af 21/09/2004
§ 250. Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under den pågældendes varetægt stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel indtil 8 år. § 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader 1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller 2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.

Kilde: Retsinfo.dk

Endelig er følgende paragraffer nyttige at kende:

Uddrag af straffeloven LBK nr 960 af 21/09/2004
§ 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. § 15. Handlinger foretagne af børn under 15 år straffes ikke.

Kilde: Retsinfo.dk

Dojo Kun

DOJO KUN – ordensregler for Budokwai Jiu-Jitsu Center

Klub etikette:

 • Dojo’en (træningslokale) må ikke betrædes med fodtøj på. Fodtøjet stilles på de dertil indrettede reoler ved indgangen.
 • Alle skal være tilstede rettidigt og omklædte til træningens start.
 • Kommer en elev for sent, stiller eleven sig afventende ved kanten af tatami (måtte), indtil sensei (træner) henvender sig og giver tilladelse til, at denne kan deltage i træningen

Etikette på tatami:

 • Hils på dojo med tachi-rei (stående hilsen) ved ind- og udgang.
 • Under mokuzo (meditation) skal der være fuldstændig ro, også fra eventuelle tilskuere.
 • I dojo’en skal der herske ro og orden efter sensei’s krav.
 • Når sensei ønsker at stoppe træningen, klapper han 2 gange i hænderne. F.eks. når der skal demonstreres en teknik.
 • Hils altid på din partner før og efter træningen. Respekter din partner, vær opmærksom og koncentreret under træningen, så ulykker undgås.
 • Under træningen står man ikke og “hænger” eller ligger henslængt på måtten.
 • Når man ønsker at tale med sensei, afventer man til denne er ledig, hvorefter man henvender sig og fremfører sit ærinde.
 • Hvis man ønsker at forlade dojo’en før træningen er slut, meddeler man dette til sensei og får dennes tilladelse inden træningen startes.
 • Ingen må under træningen forlade dojo’en – uanset årsag – uden sensei’s tilladelse. Ved tilbagevenden til dojo’en går eleven hen til sensei, hilser og meddeler man er tilbage.
 • Alle stød, slag og spark skal og må kun markeres.
 • Slip omgående din træningspartner, når denne tilkendegiver smerte. Smerte tilkendegives ved at klappe på partneren, på dig selv eller i måtten.
 • Alle møder med renvaskede hænder og fødder, kortklippede negle samt renvasket gi.
 • Under træningen må der ikke bæres ringe, ure, halskæder og lignende, der kan forårsage skader.

Generel etikette:

 • Klubbens materiel skal behandles ordentligt. Alle hjælper med at rydde op og renholde lokalerne.
 • Bæres Budokwai Jiu-Jitsu Center’s mærke, skal det være påsyet gi’ens venstre side, ud for venstre bryst.
 • Det er ikke tilladt uden chefinstruktørens tilladelse at undervise eller demonstrere Jiu Jitsu teknikker uden for dojo’en. Dette skyldes, at vi gerne vil undgå misbrug. Uskyldige mennesker kan skades og klubben få skylden, hvis Jiu-Jitsu teknikker anvendes af uvedkommende. Dette kan blive til stor skade for seriøse Budo udøvere.
 • Alle har ret til at blive respekteret, uanset køn, race eller trosretning.

Bælte binding

Bælte (OBI) bindning

Bælte Bindning

Her kommer en lille guide i Bæltebindning

Det er stjålet noget fra vores egen Sensei Møllers gamle arkiver, jeg har selv tilføjet en tredje variation, god fornøjelse.

husk at bæltet skal ligge lige oven på hinanden, dvs. ingen kryds som det er vist i billede nr. 3

Bælte enderne skal være lige lange

Den anden variation, “Knuden der ikke går op”, Den går ud på mellem billede 7 og 8 at køre den nederste bælteende en ekstra gang omkring bæltet.

Den tredje variation, “Knuden der ikke går op 2” Den går ud på at inden bæltet strammes til ved billede 9, ligges begge bælte ender i mellem bæltet om livet (det ligger dobbelt), så imellem dem. Stram så til. (Det er personligt denne jeg bruger ved nye bælter da der ikke kommer æsel ører 🙂 )

Se evt. denne YouTube Video

 

http://www.youtube.com/watch?v=IGrCXc-viHo

Her er lige en lille gif